Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Dana Vávrová, kontakt vavrova@narodka.cz

Metodik prevence: Mgr. Jana KLímová, Mgr. Iva Mikešová,

Speciální pedagog: Mgr. Klára Mustac Kněžková, kontakt knezkova@narodka.cz, tel. 773 740 439

Telefon: kancelář školy 388 385 922, 605 921 648

 

Školní poradenské pracoviště vzniklo ve školním roce 2017/18.

Jeho činnost vychází z Vyhlášky č.116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (platná od 1.9.2011) a z dalších legislativních úprav.

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou určeny primárně žákům, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům.  Nabízíme pomoc při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, metodiky prevence pro I. A II. stupeň, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli.

ŠPP zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáka.

Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními - PPP, SPC, tato zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci.

V případě potřeby ŠPP spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD.

Podle potřeby je uskutečňována spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Výchovný poradce

 • Krátko-, středně- i dlouhodobé poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje
 • Pomoc při změně v rodinném prostředí
 • Pomoc při podezření na šikanu
 • Pomoc při řešení konfliktu
 • Pomoc při hledání odborných psychologických služeb (terapie, programy pro rodiny)
 • Kariérový poradce - volby povolání
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy

Školní speciální pedagog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
 • Péče o integrované žáky (individuální a skupinové reedukace)
 • Dokumentace ( zprávy a odborné posudky z PPP, individuální vzdělávací plány)
 • Depistáž a základní diagnostika specifických poruch učení a chování ve spolupráci s učiteli
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Odborná literatura, pracovní materiály a pomůcky k zapůjčení

 

webdesign by Lewest.cz