Informace pro rodiče

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY V MIMOŘÁDNÉ  SITUACI V ROCE  2019/ 20

 

Dobrý den, milí rodiče a žáci! Zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení.

  • Přijímací zkouška pro rok 2020/21 proběhne nejdříve 14 dní ode dne obnovení osobní přítomností žáků na vzdělávání na středních školách . Tzn., že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky – stejné : skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru ČJ a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru M a její aplikace.
  • Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
  • Školní přijímací zkouška – Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky. Pozvánku k PZK zašle uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.
  • Vyhodnocení PZK. Vyhodnocuje CENTRUM a to je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.
  • Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa. Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dní. SŠ musí zveřejnit seznam s výsledky nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné PZK. Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné!
  • Odevzdání zápisového lístku. Změna: lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

 

Přeji Vám hodně štěstí a opravdu brzký návrat do všedních, pracovních dní.

Dana Vávrová

 

webdesign by Lewest.cz