Informace pro rodiče

Informace k přijímacímu řízení v roce 2020/ 2021

Vážení rodiče a vycházející žáci,

v letošním roce  se bohužel za současných epidemiologických podmínek nemůžeme  ve větším počtu osobně setkat, proto Vám předávám informace prostřednictvím webu školy.

Pokud budete potřebovat osobní schůzku, kontaktujte mne emailem nebo telefonem přes kancelář školy.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY

 • ŘÁDNÝ TERMÍN – 1. termín: 12. dubna 2021, 2. termín:  13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělání)
 • Ředitel SŠ může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV
 • Šestiletá a osmiletá gymnázia – 14. a 15. dubna 2021
 • NÁHRADNÍ TERMÍN: 12. května a 13. května 2021
 • Talentová zkouška: od 2. do 15. ledna 2021
 • kolo - žák podá 2 přihlášky - nejpozději do 1. března 2021,
 • talentová zkouška - do 30. listopadu 2020
 • Pozvánku k přijímací zkoušce - 14 dní před termínem konání PZ
 • Pokud se žák nemůže dostavit a svoji účast písemně omluv í do 3 dnů  po termínu stanoveném pro PZ stanoví ředitel náhradní termín (nejpozději do jednoho měsíce po termínu PZ.)
 • Ředitel školy do 2 pracovních dnů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole celkové hodnocení uchazečů pod registračním číslem

   OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Písemný test ČJ a literatura, M a její aplikace
 • Přípravu a zadávání testů, zpracování zajišťuje Centrum
 • Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%, v případě G se sportovní přípravou nejméně 40%

   ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

 • odeslat a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí
 • může uplatnit jen jednou
 • v případě ztráty bude vydán nový, na základě čestného prohlášení zákonného zástupce, že původní ZL nikde neuplatnil a ani neuplatní
 • označuje se slovem: NÁHRADNÍ
 • IZO: 000 583 278

 

INFO – GYMNÁZIUM PRACHATICE

dovolte mi Vás informovat o zapojení naší školy do celorepublikového projektu Burzaškol.Online, který umožňuje středním školám a učilištím komunikovat se svými uchazeči on-line pomocí nástrojů Microsoft Teams a Google Meets. Chtěli bychom Vás proto požádat o předání informace žákům Vašich škol, kteří mají zájem studovat na našem gymnáziu.

Projekt umožňuje nahradit klasickou formu prezenčních návštěv uchazečů při dnech otevřených dveří. Níže je uveden odkaz na připojení dne 8. 12. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. a 18.00 – 21.00 hod.

Odkazy na připojení:

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s uchazeči.

 

Pro uchazeče o studium na středních školách otevíráme od ledna do března 2021 přípravné kurzy českého jazyka a matematiky. Kurzy jsou určeny pro žáky 5. a 9. ročníků základních škol. Uchazeč si může vybrat kurz jednoho předmětu nebo obou, vždy vrozsahu 10 hodin. 

Více informací naleznete na www.gympt.cz/pro_uchazece/pripravne_kurzy.

Zároveň srdečně zveme uchazeče na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 21. 1. 2021 od 16:00 hod.

 

INFO – HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

ráda bych vás informovala, že stále plánujeme uspořádat náhradní termín Burzy škol v Prachaticích a to v lednu 2021 (přesný termín připravujeme).

Pokud to nebude z epidemiologických důvodů uskutečnitelné, připravujeme též Burzu škol Jhk – online, která proběhne ve dnech 12., 13. a 14. ledna 2021.

Bližší informace k organizaci a průběhu samotné on-line akce Vám budeme postupně zasílat. 

 

Dovolte, abych Vašim dětem i Vám  popřála hodně štěstí při volbě školy, která jim otevře cestu k dalšímu vzdělávání i budoucímu profesnímu životu.

Dana Vávrová, výchovná poradkyně

 

webdesign by Lewest.cz