Inkluze ve školství

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.

Součástí inkluze je spolupráce školy s psychologicko-pedagogickými poradnami a speciálně pedagogickými centry, které vydávají podpůrná opatření pro žáky se specifickými potřebami.

Podpůrnými opatřeními jsou především myšleny:

  • IVP – individuální vzdělávací plán
  • Intervence – doučování
  • Předmět speciálně pedagogické péče
  • Jiná individuální doporučení

 

Potřebné dokumenty, např. žádost o vyšetření, vydává zákonným zástupcům škola (třídní učitel nebo ŠPP).

 

webdesign by Lewest.cz