Základní informace

Základní škola a Montessori Prachatice, Národní 1018 byla uvedena do provozu v září 1990. Je tedy spjatá s novodobou historií českého státu - s obnovou demokracie v naší zemi.

Škola dostala do vínku krásnou polohu nad městem na Šibeničním vrchu a vzala na sebe podobu rozlehlé budovy v zelené oáze uprostřed sídliště.

Od 1.4.2022 má škola nový název - Základní škola a Montessori mateřská škola Prachatice, Národní 1018, Prachatice.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Je to moderní panelová škola pro 22 kmenových tříd s odbornými učebnami.

Členění budovy umožňuje zcela samostatné, oddělené umístění I. a II. stupně a Montessori tříd. Rozsáhlá budova je tvořena 5 pavilony. Kmenovými třídami je momentálně obsazeno 19 tříd a pro vzdělávání žáků je velmi výhodné, že odborné učebny naopak kmenovými třídami nejsou. Odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebny cizích jazyků i učebna počítačová jsou vybaveny nejmodernějšími pomůckami a na-bízejí výborné zázemí pro výuku. Ve všech třídách je počítač s internetem, dataprojektor a plátno. Tato zařízení zkvalitňují žákům názornou výuku. V 10 třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, jejichž prostřednictvím proškolení pedagogové zpestřují žákům výuku nejen vlastními učebními prezentacemi, ale i připravenými interaktivními učebnicemi.

SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Jednou z hlavních priorit školy je rozvoj pohybových dovedností žáků, výchova ke zdravému životnímu stylu a budování vztahu ke sportu, pro který má škola výjimečné zázemí. Dvě tělocvičny, ,moderní hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a volná příroda na dosah. O významné sportovní úspěchy školy se zasazují především mladí fotbalisté, basketbalisté a nově, s podporou Českého atletického svazu, se škola zapojila do projektu Atletická školní přípravka. Do budoucna má škola v plánu otevření atletických sportovních tříd pro 2. stupeň.

V současné době, kdy se v celorepublikovém měřítku řeší nedostatek pohybu dětí a zavádějí se hodiny tělesné výchovy navíc, má Základní škola Národní již dlouhodobě ve svém učebním plánu hodiny pohybové výchovy spojené na I. stupni s jógou. Na II. stupni se vyučuje kromě pohybové výchovy také výchova ke zdraví a žáci si vybírají i z několika volitelných předmětů zaměřených na sport.

VÝUKA JAZYKŮ

Významné místo ve vzdělávací nabídce zaujímá jazykové vzdělávání. Škola dobře uvědomuje důležitost rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí. Čtenářské dílny se staly pravidelnou součástí hodin českého jazyka na obou stupních školy.

Prvnímu cizímu - angličtině  jazyku se učí žáci od 1. třídy. Od 7. třídy přibývá druhý cizí jazyk - němčina. K výuce němčiny se škola snaží své žáky motivovat spoluprací s partnerskými školami v Německu, projektem Dva jazyky jedna myšlenka, jehož  zavádění němčiny do dalších předmětů, Dny jazyků i společnými pobyty s německými dětmi.

Dokonce i kroužek němčiny vede rodilá mluvčí. Pro podporu výuky angličtiny jsou důležité nejen projektové dny, příprava žáků na úspěšné zvládnutí Cambridgeské zkoušky, návštěvy anglických divadelních představení, zájezdy do Velké Británie, ale především práce učitelky angličtiny – rodilé mluvčí z USA.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Probouzet zájem dětí o přírodovědné předměty se škola snaží zatraktivňováním jejich výuky tzv. experimentální vyučováním. V současné době se škola stala Centrem kolegiální podpory v oblasti přírodovědných předmětů a plánuje přestavbu učebny pro badatelskou činnost žáků.

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Součástí areálu školy je velká zahrada, která je využívána v hodinách pracovních činností a některých povinně volitelných předmětů. Zároveň zahrada slouží jako odpočinková a rela-xační zóna pro mimoškolní činnost. Ve spolupráci s rodiči se postupně přetváří na školní přírodní zahradu, v níž jsou zakomponovány různé biotopy,„blátoviště“, napájené soustavou dřevěných korýtek, křovinný biotop vhodný k úkrytu ptactva, je zde i suchá zídka pro ještěrky, střevlíky a další živočichy. Součástí zahrady je bylinková spirála a hmatový chodník. Zajímavé jsou stavbičky z živého vrbového proutí: iglú a tunýlek.

Nechybí ani „divočinka“ s jedlými dřevinami,tunel osázený trávou a lesními jahodami, louka, „broukoviště“, hmyzí hotýlek a ptačí budky. Majestátní atmosféru utváří množství vzrostlých stromů. Dominantou zahrady je altán pro výuku na čerstvém vzduchu. Na zahradě tráví velkou přestávku žáci z Montessori tříd, využívají ho k pobytu též děti ze Montessori MŠ a Klubíku.

 

ŠKOLNÍ KLUB, ZÁZEMÍ PRO RELAXACI

Velké, prostorné chodby školní budovy využívají žáci pro relaxaci o přestávkách – chodby mají čtenářské koutky se společenskými hrami i vybavením pro klidnější a bezpečné pohy-bové aktivity.

Škola má i klub, jedenkrát týdně spojený s pobočkou Městské knihovny Prachatice.

I jinak zde žáci mají možnost vyhledávat si informace v encyklopediích i na počítačích s internetem. Nově je školní klub vybaven stolními hrami, velkým množstvím knížek a děti zde tráví čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Právě fungování pobočky městské knihovny v budově školy je pro děti velkou výhodou.

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ

Jedním z důležitých fenoménů školy se postupně stalo Montessori vzdělávání.

V současné době je v ZŠ Národní pět tříd s realizací Montessori pedagogiky na prvním stupni a čtyři třídy na stupni druhém, zaměřené na rozvíjení individuality každého žáka. Už od raného věku jsou děti vedeny k samostatnosti, k zodpovědnosti – umět si vybrat, dobře si práci naplánovat, vybranou aktivitu vždycky dokončit…

MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše školaí nabízí v současné době i předškolní vzdělávání. V budově školy funguje Montessori mateřská škola pro děti od 3 do 6 let, kde jsou děti vzdělávány v duchu Montessori pedagogiky. Jsme rádi, že tento způsob vzdělávání pomáhá dětem v přestupu do Montessori tříd v již známém prostředí.

ZÁJMOVÉ  A INKLUZIVNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

Výchova k umění je školou podporována díky nepovinnému předmětu – sborový zpěv, i díky zájmovým útvarům, jakými jsou hra na flétnu, sbor pro mladší děti a hudebně dramatický kroužek. Výtvarnou výchovu si mohou žáci II. stupně rozšířit formou volitelného předmětu – výtvarný seminář.

Základní škola Národní se věnuje velmi intenzivně inkluzivnímu vzdělávání, to znamená, že je v ní dobře postaráno o děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti s výukovými problémy. Ve škole pracuje 21 asistentů pedagoga, dále asistentky logopedie a speciální pedagog. Děti jsou zařazovány do hodin intervence a speciálně pedagogické péče.

Každoročně škola otevírá kolem 14 zájmových útvarů a velkou pomocí pro rodiče je školní družina, pracující v pěti odděleních od 6,30 do 16,30.

V jednom z pavilónů školy se nachází kinosál – prachatické veřejnosti dobře známý jako kino Národka. Škola jej využívá pro koncerty, divadelní představení, besedy a akademie.

 

 

webdesign by Lewest.cz