Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty:

Mgr. Erika Postlová - pro 1. stupeň, e-mail: postlovaer@narodka.cz

Mgr. Jana Klímová - pro 2. stupeň, e-mail : klimova@narodka.cz

Konzultační hodiny: Mgr. J.Klímová - pondělí - 13.00 – 14.00

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany apod. kdykoli po telefonické domluvě , tel. 388 385 922.

Školní preventivní tým:

Mgr. Hana Bolková – ředitelka školy

Mgr. Renata Sýkorová – zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Vávrová – výchovný poradce

Mgr. Erika Postlová – školní metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jana Klímová – školní metodik prevence pro 2. stupeň

  

Náplň práce školního metodika prevence

- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

- poskytování informačních a metodických materiálů

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

webdesign by Lewest.cz