Obecná ustanovení

Provoz školní jídelny se řídí:

-561/2004 Sb.,školský zákon

-vyhláškou č.107/2005 Sb.,o školním stravování ze dne 25.2.2005-úprava normativů

-vyhláškou č.258/2000 Sb.,zákon o ochraně zdraví

-vyhláškou 137/2004 Sb.,hygienické předpisy a požadavky na stravování

-vyhláškou 94/2006 S.,o nákladech na závodní stravování

-metodikou spotřebního koše

-dodržování systému HACCAP

Dle zákona č. 113/2016 Sb. dochází od 1. 12. 2016 ke sjednocení sazby DPH na 15 % a z tohoto důvodu se mění ceny pro „cizí strávníky“. Novela se týká každé školní jídelny, která je plátcem DPH bez ohledu na to, zda-li se na ni vztahuje elektronická evidence tržeb. V praxi školní jídelny to znamená přeřazení stravování cizích strávníků z 21% na 15%. Ceny obědů budou pro cizí strávníky jednotné bez ohledu na to, zda je oběd odebrán do jídlonosiče nebo konzumován v jídelně.

Na základě vyhlášky č.107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném kalendářním roce.

Kategorie:

I.     6 – 10 let 25,--Kč

II.   11 – 14 let 29,--Kč

III.  15 a více let 30,--Kč

Cizí strávníci 100,--Kč

Organizace stravování

Stravenky jsou nahrazeny čipem s optickým kódem, který musí mít každý strávník. Čip je použitelný po celou dobu školní docházky do školní jídelny bez nutnosti výměny. Nové a náhradní čipy jsou prodávány strávníkům ve ŠJ. Po ukončení stravování se čipy vykupují zpět. Každý čip je označen evidenčním číslem. Znehodnocení čipu /vystavení extrémním teplotám apod./ nelze ve školní jídelně používat a je třeba si koupit čip nový. Při výdeji obědů strávník použije svůj čip u snímače, který informuje kuchařky, zda má strávník na příslušný den zaplacený a objednaný oběd. Bez čipu nebude oběd vydán. Pokud žák čip zapomněl, ohlásí to vedoucí ŠJ, ta zkontroluje, zda má zaplacenou stravu a vydá jednorázovou náhradní stravenku na oběd. Ztrátu čipu je nutno nahlásit ihned ve školní jídelně pro případ zneužití čipu.

Registrace nových strávníků a způsoby placení stravného

Noví strávníci se před zahájením stravování zaregistrují ve ŠJ, zakoupí si stravovací čip a zvolí způsob, jak uhradí stravné.

  1. - Povolí inkaso z některého svého peněžního účtu. Jídelna sama inkasuje zálohy stravného. Strávník tak má přihlášenou stravu na všechny dny v následujícím měsíci. V případě odhlášené stravy bude snížena záloha stravného pro příští měsíc. Přeplatky u tohoto způsobu placení obědů vznikají pouze v červnu, kdy se již nečerpá záloha na další měsíc. Tyto přeplatky jsou vráceny na účet v červenci. Při platbě sporožirem musí rodiče zajít do spořitelny a dát souhlas, aby si jídelna mohla každý měsíc inkasovat částku za stravné. Číslo sběrného účtu ve spořitelně je 100208781. U platby z účtu rodiče dají v peněžním ústavu příkaz k inkasu k 20. dni v měsíci. Číslo našeho účtu je 15334-281/0100. /Pouze žáci ZŠ/.
  1. - Zaměstnanci srážkou ze mzdy
  2. - Organizace na fakturu.

Odhlašování a změny obědů

V době nepřítomnosti dítěte ve škole se obědy odhlašují 24 hodin předem v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 388385938, 724277339. Všichni strávníci, kteří platí obědy sporožirem nebo z účtu v bance budou mít automaticky obědy přihlášené. V případě, že nechcete pro Vaše dítě oběd na první a další dny následujícího měsíce např. z důvodu nemoci je možné odhlásit nebo zablokovat výdej obědů nejpozději den předem /den předem=den,kdy je škola/. Za neodhlášenou nebo včas nevyzvednutou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole /školském zařízení dle míněného zákona/.eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti by měl strávník /zákonný zástupce/ stravu odhlásit. Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu (25,- 29,- 30,-Kč) má strávník v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené /neplánované/ nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny odebírat. Pokud strávník /zákonný zástupce/ odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna pro tohoto strávníka jídlo připravuje, strávník nebo jeho zákonný zástupce nehradí poplatek ve výši finančního normativu (25,- 29,- 30,-Kč), alev celkové výši 57,-- Kč tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem.

V praxi:

1. den nemoci – mají nárok na odebrání stravy do jídlonosiče v době výdeje od 11.00-13.302hodin při pauze mezi jednotlivými frontami

2. den nemoci – děti nemají nárok na stravu ve výši finančního normativu a rodiče musí stravu odhlásit. Pokud by měli zájem o stravu pro své dítě uhradí částku 65,--Kč. Výdej oběda od 11.00-11.30 hodin. Neoprávněně odebrané nebo neodhlášené obědy budou muset rodiče doplatit v následujícím měsíci. Částka jim bude přičtena ke stravnému.Zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu, pokud neodpracuje 3 hodiny denně. Žáci i zaměstnanci konzumují svůj oběd ve školní jídelně. Platí zákaz nalévání nápojů do plastových lahví z hygienických důvodů. Strávník má možnosti si svůj nápoj vypít v jídelně. Odhlašování obědů z důvodu výletů, různých akcí apod. odhlásí třídní učitel nebo vedoucí akce 5 pracovních dnů dopředu. Svátky, prázdniny a ředitelská volna jsou automaticky odhlašována. Pokud by jídelna byla v provozu, pak cena jedné porce oběda bude 65,--Kč. Žákům při pobytu ve školní družině a ve dnech mimo vyučování nepřísluší stravování za finanční normativ. V uvedené dny se mohou stravovat jen v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu. Žáci přichází do školní jídelny v doprovodu pedagoga. Rozpis pedagogických pracovníků, kteří vykonávají dozor ve školní jídelně je umístěn na nástěnce v jídelně.Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u objednávacího boxu před vstupem do jídelny.

Provozní doba kanceláře školní jídelny:

11.00-12.00 hodin

12.30-14.00 hodin

Tato doba je vyhrazena pro všechny strávníky na přihlašování a odhlašování obědů, nákup stravovacích čipů. V případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ, prosíme strávníky, aby obědy přihlašovali a odhlašovali u výdejního okénka v jídelně u kuchařek. Vycházející žáci budou mít automaticky stravu na následující školní rok zrušenou.

Vedoucí ŠJ je třeba hlásit změny, které nastanou u strávníků:

- způsob placení stravného

- změna adresy, jména, účtu

- stravovací zvyklosti

- odchod ze ZŠ v průběhu roku

Zaměstnanci školní jídelny:

Zoubková Irena/Bc.Kubincová Kristýna- vedoucí školní jídelny

Růžičková Lenka – vedoucí kuchařka

Zušťáková Kriytýna – kuchařka

Irová Jana – kuchařka

Prokopová Jarmila – kuchařka

Mottlová Jitka – kuchařka

Ludačková Marie - kuchařka

 

Závěrečná ustanovení

  1. - Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Renata Sýkorová
  2. - O kontrolách provádí písemné záznamy

V Prachaticích, dne 1.9.2023

Mgr. Hana Bolková, ředitelka školy

 

Směrnice ŠJ zde

 

webdesign by Lewest.cz