TEMATICKÝ PLÁN ŠD ZŠ NÁRODNÍ PRACHATICE 2021/2022

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ    

                                

MĚSÍC

TEMATICKÝ CELEK

POZNÁMKA

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

ZÁŘÍ

 

Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh

 

 

 

 

Seznamujeme se s pravidly a řádem ŠD

Poznáváme nové kamarády, nové prostředí

Orientujeme se ve škole a školní družině

Vyrábění náramku přátelství

Nacvičení pozdravu s kamarády

Kontrolujeme běžnou hygienu, mytí rukou

Pohybové hry na hřišti – PH – živé pexeso

Vycházky do přírody – orientace v blízkém okolí

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální

výchova

Environmentální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

ŘÍJEN

Podzim začal, hrušky zrají, jablka se červenají

 

 

Vycházky do podzimní přírody – poznávání přírodnin

Ochutnávka podzimního ovoce, smyslové poznávání

Výrobky z podzimního materiálu

Pozorujeme změny v přírodě – zbarvení stromů, dozrávání ovoce

Malujeme podzimní ovoce

Hra – poznej kamaráda po hlase

Halloween – malování dýní, výroba strašidýlek, malba strašidelného hradu

Hrajeme míčové a závodivé hry, učíme se pravidla vybíjené

Zdobení hnětýnek

Drakiáda – pouštění draků

 

 

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální

výchova

VMEGS

 

 

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální personální

Kompetence pracovní

LISTOPAD

Lísteček mi na dlaň spadne

Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, opadávání listů – listové cestičky

Povídáme si o zvířatech

Leporelo z listí

Rozvíjíme slovní zásobu – didaktické hry, kvíz, jazykolamy

Vysvětlení pojmu Dušičky, pranostiky sv. Martina

Výroba a malování lampiónů

Malba počasí, meluzíny – nácvik písně

Hra venku - Padák

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální

výchova

Multikulturní výchova

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

PROSINEC

Cukroví v talíři a světla svíce, vánoční koledy a salát v míse

 

Vnímáme začínající atmosféru Vánoc

Vysvětlujeme si, co znamená advent, sv. Barbora, sv. Lucie

Vyrábíme čerty a Mikuláše

Vaříme čertovský guláš – didaktická hra

Zpíváme vánoční koledy, vyrábíme přání, ozdoby a dárky

Připomínáme si vánoční tradice

Vycházka do přírody – krmení ptáčků

Posilujeme své tělo v tělocvičně

Vánoční besídka s nadílkou a ochutnávkou cukroví

Výroba adventního kalendáře

Osobnostní a sociální

výchova

Multikulturní výchova

Výchova demokratického občana

Mediální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

LEDEN

Vločka jednoočka

Mráz maluje na okna sněhové vločky

Vytváříme obrázky se zimní tématikou

Zimní hry, bobování

Soutěž o nejzdařilejší stavbu iglú

Zásady bezpečnosti při hrách a zimních sportech

Výroba eskymáka a iglú – využití různých materiálů

Rozlišujeme stopy zvířat

Střídání zimních období – jak se správně oblékat

Seznamujeme se s novou technikou – zapouštění barev do soli, klovatiny

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

ÚNOR

Pojďte rychle všichni k nám, máme tady karneval

Seznamujeme se s masopustními zvyky

Výroba masopustních koláčů z papíru

Vyrábíme karnevalové masky

Kreslíme maškarní rej

Stínové obrázky

Sv. Valentýn – vyrábíme valentýnská přáníčka

Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu

Sněhová bitva, pobyt v zimní přírodě

Karneval – soutěžíme a tancujeme

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

 

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

 

BŘEZEN

 

 

 

 

 

 

 

Jak voní jaro

Vytváříme obrázky s jarní tématikou

Mapa jara – kresba jarních květin,

Jaro se probouzí – změny v přírodě, prodlužování dne

Tvorba družinového herbáře

Pojmenováváme zvířátka a jejich mláďata

Den vody 22. 3. – koloběh vody, písně o vodě

8. 3. MDŽ – přání pro maminky a babičky, básničky o mamince

Vycházky do jarní přírody

Vymýšlíme rýmy, rytmizace slov

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

DUBEN

Velikonoční veselí začíná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční tradice, říkadla

Dubnové pranostiky

Pozorujeme změny počasí, změny v oblékání

Den Země – 22. 4. – ochrana přírody, čistíme les

Porozumět vtipu, vymyslet hádanku

Základní pravidla silničního provozu, správné chování chodce a cyklisty

Výrova dopravních značek

Vycházky do lesa

Pálení čarodějnic – soutěže, opékání vuřtů

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Výchova demokratického občana

 

 

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

KVĚTEN

Vstávej mami, už je svátek, užiješ si ten Den matek

Malujeme portrét maminky

Vyrábíme květiny pro maminku, zdobíme šaty pro maminku

Pozorujeme jarní přírodu

Poznáváme jarní květiny

Pleteme věneček z pampelišek

Čteme pohádky a říkanky o jaru

Hrajeme míčové hry

Soutěžíme v piškvorkách

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

ČERVEN

Život v trávě

 

MDD – zábavné odpoledne, soutěže, kreslení křídou na chodník

Vycházky na louku – pozorování broučků v trávě (i s lupou)

Těšíme se na prázdniny, plány na léto

Sportujeme, soutěžíme, závodíme, dodržujeme pitný režim

Čteme pohádky a říkadla

Hledání krále Šumifouse – po vyznačené cestě plníme úkoly, luštíme hádanky

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

 

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

 Průběžně: Opakování a procvičování učiva formou her.

                 Opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.

                 Zlepšování komunikace a společenského chování.

                 Upevňování kladných charakterových vlastností.

                 Pěstování kamarádských vztahů a tolerance.

                 Výkresy použijeme na výzdobu chodeb a jídelny školy

 

Poznámka: Výchovnou prací v ŠD se prolínají především tyto vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Dále jako doplňující vzdělávací oblast zařazujeme dramatickou výchovu především u témat s OSV.

                                                                

 

webdesign by Lewest.cz