TEMATICKÝ PLÁN ŠD ZŠ NÁRODNÍ PRACHATICE 2018/2019

               

                                                                           Hrátky s „ABECEDOU“, s knihou Příběhy zvířátek                                                     

MĚSÍC

TEMATICKÝ CELEK

POZNÁMKA

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

ZÁŘÍ

 

Tady všechno začíná,

už se všichni těšíme,

družina se otvírá,

Co se tady dozvíme?

 

 

 

 

 

Hrajeme si s písmenkem „A, B“

Četba příběhu „Andulka, Beruška“ - uklízet si školní věci, posmívání se nevyplácí

Poznáváme nové kamarády, navazujeme přátelské vztahy – seznamovací hry

Orientujeme se ve škole a v ŠD

Společně si stanovíme pravidla chování ve ŠD

Spolupracujeme společně při řešení problému

Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání formou her

Sdělujeme si zážitky z letních prázdnin

Kresba různých předmětů  začínajících na hlásku a, b (aktovka, ananas, akvárium, budík, bedla..)

Skládáme berušku z papíru

Vybarvíme si svou aktovku – batoh

Malujeme budík – hodinové ručičky ukazují, kdy ráno musíme vstávat do školy

Učíme se jednoduché hry na postřeh

Míčové a závodivé hry na hřišti

Učíme se orientovat v blízkém okolí školy

Učíme se dodržovat stanovená pravidla chování při pobytu venku

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální

výchova

Environmentální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

ŘÍJEN

Malovaný dráčku,

není ani mráčku.

Poběžíme, poletíme, mnoho toho uvidíme.

 

 

 

Hrátky s písmenkem „D“

Četba příběhu „Drozd“ – učit se pomáhat si a nebýt lakomý

Poznáváme naše město – vycházky do okolí školy, fotografujeme známá místa

Vyrobíme koláž z fotografií našeho města – připomeneme si 100. výročí vzniku Československa

Dozrávání ovoce – jak se ovoce zpracovává, ochutnávka ovoce, modelování ovoce

 Příprava zahrádky na zimu

Příroda kolem nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody na koláže.

Jak se připravují zvířátka na zimu, co je to říje

Vycházky do podzimní přírody

Výrobky z podzimního materiálu.

Halloween- zdobení dýní, výzdoba ŠD

Pozorujeme změny v přírody.

Učíme se básně o dráčkovi

Kreslíme dráčka, vystřihujeme, vymýšlíme pro něj jméno

Učíme se pohybové hry s pravidly.

PH – Na hlídače

Procvičujeme házení, chytání, učíme se skákat gumu, skákat přes švihadlo

Seznamujeme se s pravidly vybíjené

Návštěva městské knihovny – Celé Česko čte dětem

Celodružinová akce :

Drakiáda – soutěžíme, komu drak vyletí nejvýše

 

 

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální

výchova

VMEGS

 

 

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální personální

Kompetence pracovní

LISTOPAD

Do ulic a do zahrad, fouká listí listopad.

Mlha padá za oknem, už se nechce chodit ven.

Hrajeme si s  písmenkem „L“

 Četba příběhu „Liška“ – každý máme svůj domov

Pracovní listy – zvířátka a jejich domečky

Povídáme si o našem domově – kde bydlíme, jak doma pomáháme apod

Míchání barev – malování barevného listí, otiskování nabarvených listů

Venku – stavění domečků z přírodnin, rozlišování stromů a jejich plodů

Učíme se básně o podzimu

Hrajeme slovní fotbal

Cecilka – zpíváme písně s doprovodem na Orffovy nástroje

Četba příběhu „Jak se žába Cecilka učila zpívat“ – pílí a snahou vše dokážeš

Rozvíjení slovní zásoby – didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy.

Vysvětlení pojmu - Dušičky.

Pranostika sv. Martina.

Výroba lampiónů z papíru

Sportování na chodbách a v tělocvičně. Vycházky do okolní přírody dle počasí. Pozorování proměn přírody.

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální

výchova

Multikulturní výchova

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

PROSINEC

V prosinci,

to už znáš,

chodí čert a  Mikuláš

Potom také po roce

oslavíme vánoce.

 

Hrajeme si s písmenkem „V“

Četba příběhu „Veverka“ – nechovat se zbrkle

Výroba veverky z ruličky od toaletního papíru

Písničky, hudebně-pohybové a dramatické hry výtvarné činnosti a pohybové aktivity vázající se k vánočnímu času.

Rozvoj empatického chování – vcítění se do pocitů druhých

Co znamená Advent,  sv. Lucie, sv. Barbora

Vyrábíme čerty a Mikuláše

Příprava vánoční výzdoby, vánočních přání a ozdob

Poslech a  zpívání koled, připomenutí vánočních tradic (pečení cukroví, vánočky, zdobení stromečku apod)

Procházka vyzdobeným městem

Vycházky do přírody – pozorování vlivu počasí na přírodu

 Celodružinová akce:

Vánoční besídka s nadílkou a ochutnávkou cukroví

Osobnostní a sociální

výchova

Multikulturní výchova

Výchova demokratického občana

Mediální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

LEDEN

Na koulovačku leden láká ,

postavíme sněhuláka.

Na bobech a na saních,

projedeme bílý sníh.

Hrajeme si s písmenkem „S“

Četba příběhu „Jak kachna Kateřina lyžovala“- nepřeceňovat své schopnosti

Pečujeme o své zdraví – jíme vitamíny, dobře se oblékáme, otužujeme se

Výroba zdravého jídelníčku – vystřihujeme obrázky potravin z letáků

Kreslení vánočních dárečků

Kresba zmizíkem na inkoustový podklad

Ptáci a zvířátka v zimě, výroba krmení

Mráz maluje na okna -výroba sněhových vloček, zdokonalujeme pracovní dovednosti- stříhání, lepení, skládání

Seznamujeme se technikou tečkování (nanášení barvy vatovou tyčinkou)

Učíme se rozlišovat stopy zvířat v přírodě.

Zimní sporty – pojmenovat a napodobit (pantomima)

Hry a soutěže na sněhu, zimní radovánky, klouzání, sáňkování, bobování, PH Na mrazíka

Divadlo Zvoneček – pohádka O Dvanácti měsíčkách

Celodružinová akce:

Závody v bobování

Soutěž o nejhezčího sněhuláka- práce ve skupině

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

ÚNOR

Kdopak by se zimy bál,

vždyť tu máme karneval.

Hrajeme si s  písmenkem „U“

Četba příběhu „ Jak se meluzína Úpěna nudila“- kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Seznamujeme se s masopustními zvyky.

Výroba karnevalových masek.

Symetrická kresba – dokreslujeme druhou polovinu obrázku dle předlohy

Stínové obrázky

Nácvik písně „ Karneval nechodí potichu“, „Meluzína“

sv. Valentýn - valentýnská přání.

Sněhová bitva, pobyt v zimní přírodě.

Bobování.

Celodružinová akce:

Karneval – soutěžíme a tancujeme

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

 

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

 

BŘEZEN

 

 

 

 

 

 

 

Březnové slunce svítí

na první jarní kvítí

Hrajeme si s písmenkem „J a E“

Četba příběhu „Jelen“ -  neprozrazuj to, o čem si druzí povídají

Den vody - 22. 3. – koloběh vody, písně o vodě,  kde se vyskytuje, proč je důležitá, rozdíl mezi pitnou a užitkovou vodou,experiment s vodou

Jarní výzdoba družin, jarní obrázky

Pozorujeme probouzející se přírodu prodlužování dne, rodí se mláďátka

Pojmenovat  správně zvířátka a jejich mláďátka

PH – Na mrkanou

Vycházky do jarní přírody, pojmenováváme první jarní květiny

8. 3. MDŽ – výroba přání pro maminku, nácvik básní o mamince

Vymýšlíme rýmy, rytmizace slov

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

 

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

DUBEN

Duben vládne aprílem,

čerstvou trávou voní zem.

Na koledu kluci jdou

za děvčaty s pomlázkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrajeme si s písmenkem „Č a H“

Četba příběhu „Husy“ -  dbej o svoji bezpečnost

Velikonoce -  svátky jara –  tradice

Velikonoční říkadla

Návštěva velikonoční výstavy v muzeu

Dubnové pranostiky

Měsíc bezpečnosti – základní pravidla silničního provozu, dopravní prostředky

Správné chování chodce, cyklisty.

Poznáváme některé dopravní značky – vycházka na dopravní hřiště

2. 4. – Den dětské knihy – návštěva knihovny

Vycházky do lesa, pozorování změn v přírodě, ochrana přírody.

Rozlišování domácích a volně žijících zvířat

Porozumět vtipu, vymýšlení hádanek

22.4. - Den Země. – čistíme les od odpadků

Co je živá a neživá příroda

Výroba čarodějnice z látky a papíru

Celodružinová akce:

Pálení čarodějnic – soutěže, opékání vuřtů

Exkurze u hasičů – kreslení hasičského vozu

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Výchova demokratického občana

 

 

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

KVĚTEN

Vstávej mami,

už je svátek,

užiješ si ten den matek.

Hrajeme si s písmenkem „M“

 Četba příběhu „Medvěd“ – mnoho sladkostí škodí

Malování medvídka – technika roztírání barvy kartáčkem

 PH – Medvěd, Molekuly

 Den rodin 15. 5.

Rozvíjení slovní zásoby – rozhovor na téma rodina, co pro nás znamená, členové rodiny,  jejich povolání

Předvádíme povolání - pantomima

Den  matek  12. 5. – výroba květiny pro maminku, zdobení šatiček pro maminku, kresba portrétu maminky

Výroba přáníček a dárků pro maminky z  keramické hmoty

Poznáváme jarní květiny, byliny a jejich využití – práce s atlasem, kresba, malba

HPH – Uvíjíme věneček

Vyrobíme si vlastní herbář

Vycházky do přírody.

PH – Na kopřivu

Celodružinová akce:

Soutěž v pexesu, které jsme si společně vyrobili

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

ČERVEN

V červnu budeme u vody,

ochutnávat jahody

a se školou právě teď pojedeme na výlet.

Hrajeme si s  písmenem „P“

Četba příběhu „ Pes“- v nouzi poznáš opravdového kamaráda

MDD  1. 6. - zábavné odpoledne, soutěže, kreslení křídami na chodník

Divadlo Zvoneček – pohádka Sůl nad zlato

Vycházky do přírody, poznávání lučních květin

Hry na hřišti a školní zahradě.

PH – Živé pexeso

Těšíme se na prázdniny.

Bezpečnost na cestách a v přírodě

Letní květiny na louce a v zahradách Celodružinová akce:

Cesta za pokladem – plnění úkolů, luštění hádanek, pohybové dovednosti – hod, skok, běh

Pyžamová párty – rozlučka se školním rokem soutěže, tanec, mlsání

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

 

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

 Průběžně: Opakování a procvičování učiva formou her.

                 Opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.

                 Zlepšování komunikace a společenského chování.

                 Upevňování kladných charakterových vlastností.

                 Pěstování kamarádských vztahů a tolerance.

                 Během roku vyrábíme velké obrázkové pexeso k písmenům z abecedy.

                 Příběhy čerpáme z knih „Písmenková abeceda“, „Abeceda – příběhy zvířátek“

                 Výkresy k jednotlivým písmenům použijeme na výzdobu chodeb  školy

 

Poznámka: Výchovnou prací v ŠD se prolínají především tyto vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Dále jako doplňující vzdělávací oblast zařazujeme dramatickou výchovu především u témat s OSV.

 

webdesign by Lewest.cz