O nás

Máte-li se rozhodnout, potřebujete mít si z čeho vybrat. Svobodná volba a možnost výběru je základní myšlenkou demokracie. Jako si vybíráme svého kadeřníka, svého lékaře, co budeme jíst, co číst, vybíráme si i způsob života pro sebe. Máme-li děti, vybíráme pro ně to správné školské zařízení, ten správný způsob výuky a výchovy.

Montessori v době distanční výuky a Montessori mateřská škola:

 Video zde

Nové video o Montessori (duben 2019):

My nabízíme Montessori pedagogiku.

Není to pedagogika jediná ani nejlepší ze všech.  Je to jedna z možností k výběru.

Montessori třídy na Základní škole Národní v Prachaticích jsou součástí této školy. Škola Národní tedy nabízí třídy "klasické" a třídy Montessori. Výuka v Montessori třídách podléhá ŠVP školy, penzum učiva je tedy ve všech ročnících stejné, ať jde o třídy běžné či třídy s Montessori výukou. Děti se budou tímto způsobem vzdělávat celý první stupeň, poté budou přecházet na druhý stupeň či víceletá gymnázia.

Děti v těchto třídách dochází ke stejnému cíli jinou cestou. Učí se například v tzv. blocích, hodnoceny jsou slovně s důrazem na sebehodnocení, pracují především projektově, svou práci si často vybírají samy. 

                                               

 

Co umí?

Umí si věci zařídit, zeptat se, když neví, sehnat odpovědi na otázky. Ví, kde najdou pomoc, když potřebují. Umí si naplánovat práci, pracují, protože je to baví nebo protože je to potřeba udělat, tedy ne kvůli známce. Dokáží se rozhodnout, co potřebují udělat, dokážou si zadat domácí úkoly. Umí perfektně vyjádřit svůj názor, povídat na daná témata, sehnat a utřídit informace. Hodně čtou, protože čtou, co je baví. Umí diskutovat a přemýšlet o problémech. Umí pracovat samy, ve dvojici i v kolektivu, protože to zažívají denně mnohokrát. Umí se dohodnout nebo alespoň hledají způsoby, jak to udělat.

 

Kurikulum pro rodiče a žáky

Montessori principy – pro průvodce:

Vybrali jsme tento způsob vzdělávání jako své poslání, proto:

 • Učíme děti samostatnosti – nepomáháme, kde není třeba, vedeme k tomu, aby si uměly o pomoc říct

 

 • Učíme děti zodpovědnosti (dle jejich vývoje a možností) – za svoji práci, prostředí, kolektiv, za Montessori na ZŠ Národní v PT

 

 • Učíme děti nezávislosti – prostředí a práci připravujeme tak, aby nás děti potřebovaly co nejméně

 

 • Učíme děti spolupracovat – vedeme je ke spolupráci, vzájemnému pomáhání, učí se ve dvojicích a skupinkách spolu, kamarádi dělají věci společně. Soutěž je možnost jako nabídka, je dobrovolná.

 

 • Učíme děti vybírat si – není to neřízený chaos, ale nabízíme dětem výběr z připravených činností. Přijímáme a zvažujeme také jejich nápady, co chtějí dělat nebo učit se. V případě, že si dítě nedokáže vybrat samo nebo ruší ostatní, práci zadáváme.

 

 • Učíme děti plánovat – vědět, co je potřeba udělat, rozhodnout se, kdy to udělám, a opravdu to splnit

 

 • Učíme děti sebehodnocení – neodměňujeme děti za práci věcně ani slovem; oceňujeme, když se zlepšily, hodnotíme práci a pokrok – nehodnotíme dítě. Nedáváme dětem učení „za trest“, děti vzájemně nesrovnáváme.

 

 • Učíme děti vlídné komunikaci – neokřikujeme děti na dálku, ztišujeme děti ztišením hlasu. Oslovujeme se křestními jmény a tykáme si.
 • Učíme děti respektovat naše Pravidla – dospělý pomáhá dětem dodržovat hranice a pravidla, na která odkazuje. „Máme pravidlo, že…“. Zapojujeme děti do péče o prostředí.

 

 • Učíme děti dokončovat činnosti – zabrat a práci dodělat, i když se nechce, uklidit po sobě

 

 • Pozorujeme potřeby dětí – vedeme si záznamy včetně záznamy o prezentacích a klíčových lekcích
 • Jsme dětem vzorem – v jednání a komunikaci, úklidu prostředí, respektování různosti a individuálních možností, ve vzdělávání se. Posiluje v dětech vědomí, že se na nás mohou s důvěrou obracet a že jsme připraveni jejich situace řešit.
 • Respektujeme a jsme respektováni - přístup k dětem vést v duchu oboustranného respektu. Respektujeme věkové období, možnosti, individualitu i momentální situaci dítěte
 • Spolupracujeme v pedagogickém týmu – plánování témat a činností; domlouvání nad individ. potřebami a pokroky dětí; předávání si informací; vzájemné náslechy, společné diskuse, schůzky, sněmy
 • Diskutujeme i rozhodujeme - Dospělí při komunikaci s dětmi používají 3 způsoby rozhodování:
 1. diskutujeme a vybereme možnost společně; 2. diskutujeme a já vyberu možnost; 3. teď to bude tak, jak řeknu.
 • Komunikujeme s rodiči – formou pravidelných zpráv, své pochybnosti o práci či chování dítěte sdělujeme taktně a co nejdříve

 

 • Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí – při práci s odpadem, při výrobě pomůcek, při plánování akcí, v co nejširší možné míře používáme čisticí a prací prostředky šetrně k život. prostř.

 

 

 

Montessori principy – pro děti (ZŠ)

Holky, kluci, jste v Montessori třídě, proto:

 • Máte možnost si vybrat – a svobodně a samostatně rozhodovat mnohé věci, pokud ale dodržujete daná pravidla
 • Si můžete dohodnout pravidla – o chování, o organizaci učení a je potřeba je i dodržovat
 • Se můžete respektujícím způsobem domluvit - na změně termínu, na práci, tématu,… čemkoliv dalším, ať už s dospělým nebo se spolužáky
 • Se snažte zodpovědně plánovat svoji práci a využívat veškerý čas ve škole k efektivní činnosti
 • Vnímejte zodpovědnost nejen za svoji práci, za své učení pro život, ale i vůči druhým lidem a okolnímu světu. Reprezentujete sami sebe, svoji rodinu i Montessori v Prachaticích a naši školu.
 • Využijte svých dovedností, talentů – a pomozte druhým; ukažte, co umíte, předveďte, vypravujte, naučte; seznamte ostatní s něčím novým a zajímavým
 • Informujte rodiče o své školní práci (deníček, index, žákovská knížka, konzultace). Zajímá je, jak se vám daří.

 

 

Montessori principy – pro rodiče

My průvodci i vy rodiče máme stejný cíl: správný vývoj a vzdělání dětí. Proto budeme rádi za vaši pomoc.

 • Přijďte se podívat - budeme rádi, když po dohodě s průvodcem přijdete kdykoliv na návštěvu
 • Zajímejte se - s průvodkyní pravidelně konzultujte pokroky vašeho dítěte, zajímejte se, jak to vašemu dítěti jde, jak se mu daří, co ho ve škole těší a co ne
 • Ozvěte se - své pochybnosti, otázky, názory neváhejte přednést průvodci
 • Informujte se - je potřebné a výhodné informovat se čtením týdenních zpráv, žákovské knížky, zápisů dětí o práci, v Bakalářích, účastí na generálním sněmu, schůzkách rodičů, přednáškách
 • Nabídněte pomoc – přijďte do školy něco zajímavého dětem ukázat, říct, pozvěte nás k sobě do práce, zprostředkujte setkání se zajímavými lidmi, nabídněte pomoc na zahradě, při přípravách školního roku a akcí, při úpravách tříd a prostředí, …

Děkujeme

 

Vývojové potřeby dětí:

0-3 roky

 • Matka – pro dítě nejdůležitější člověk na světě
 • Otec   - hlavně podporovatel matky
 • Rodiče chrání dítě před negativními vlivy, vytváří podmínky, které pomohou dítěti zformovat představu o světě jako bezpečném a zajímavém místě
 • Absorbující mysl = dítě jako houba nevědomě vstřebává všechno – dobré i špatné
 • Nutnost připraveného prostředí – dítě musí mít co zkoumat
 • Učí se základní motorické dovednosti

 

3 – 6 let

 • Absorbující mysl – už je vědomější
 • Dítě vědomě dělá to, co dělalo v prvních třech letech nevědomě
 • Absorbuje vše včetně mezilidských vztahů
 • Kombinuje, zkoumá, objevuje
 • Potřebuje připravené prostředí, aby se mohlo plně vyvíjet
 • Potřebuje roztřídit a vstřebat vnější svět prostřednictvím smyslů
 • Dítě má potřebu něco zvládnout, vytvořit a potvrdit svoje kvality, posílit svou sebedůvěru
 • Důležité je sebeprosazení i přizpůsobení ostatním
 • Poznávání je zaměřeno na nejbližší svět a pochopení pravidel, která v něm platí
 • Má potřebu jistoty – jsou spokojeni tehdy, když něco platí absolutně
 • Dítě nespěchá, protože je pro něj významnější přítomnost než budoucnost
 • Rozvíjí se emoční inteligence – děti lépe chápou své pocity i pocity jiných lidí, učí se ovládat své emoční projevy
 • Dítě žije v reálném světě, ne ve fantazii, vše je pro něj reálné
 • Preferuje činnosti podle svých senzitivních období (malé předměty, pohyb, řád, pořádek, jazyk, smyslový vývoj, sociální vývoj…)
 • Zdokonaluje své základní motorické dovednosti a jazyk
 • Učí se společenskému chování, rozvíjí vnitřní disciplínu
 • Zkoumá svoje „já“ – období vzdoru
 • Učení se děje na bázi senzitivních období zájmu o určitou oblast
 • Důležitá je svobodná volba, pohyb a jasná zpětná vazba

„Zcela přirozeně dítě odpouští dospělému a opakovaně se pokouší žít a vyvíjet se i přes jeho častý útlak. Musí neustále bojovat se silami, které chtějí mařit jeho normální rozvoj.“ M.Montessori

 

6 – 12 let

 • Začíná se zajímat o své vrstevníky – zaměřuje se na vztahy
 • Ze smyslového badatele se přeměňuje na sociálního badatele
 • Vstřebávání otázky dobra, zla – otázky morálky
 • Učí se spolupracovat
 • Je schopné rozumně uvažovat, rozlišovat, co je skutečné, co ne na základě svých rozumových sil a představivosti
 • V učení používá představivost
 • Manipulace s materiálem ustupuje usilovnému pátrání po příčinách
 • Dítě má mnoho energie, je fyzicky zdatnější, zdravější
 • Zajímá jej vše o životě
 • Rozumové období
 • Učební plán je založen na příbězích
 • Hudba a umělecké materiály jsou nedílnou součástí prostředí

 

12-18 let

 • Období sociálního zařazování a velké manuální zručnosti
 • Fáze fyzických, emočních, sociálních a sexuálních změn
 • Dospívající by neměl být příliš nucen do intelektuálních aktivit
 • Osobnost je hotová, nyní se přizpůsobuje světu
 • Nové formování = rozklad starého
 • Nové silné stránky, komplexnější psychické vlastnosti x zranitelnost, křehkost
 • Sobecký, sebestředný, vztahovačný
 • Sklony k somatickým nemocem, snadná unavitelnost, potřeba nadstandartní výživy
 • Potřeba velmi těsného kontaktu s dospělou osobou (ne vždy rodičem)
 • Potřebuje pohodlí, společnost důvěrných, podporujících vrstevníků, bezpečí vztahů

 

 

Prostředí

0-3 roky

 • Jednoduché, příjemné, jasně strukturované
 • Všechny věci mají své pevné místo a jsou dostupné
 • Vnější pořádek je důležitým předpokladem k nalezení vnitřního pořádku
 • Materiály (pomůcky) k procvičování všedních činnosti, materiály rozvíjející smysly a tvořivost

3 – 6 let (nulté trojročí)

 • Všechno, co děti potřebují, je v dosahu a má stálé místo
 • Všechno, na co děti potřebují vidět, je v jejich zorném úhlu
 • Ve třídě je v co největší míře jen tolik věcí a takové, které se používají nebo jsou aktuální
 • Je tam místo na setkávání – koberec (komunitní kruh)
 • „hezké místo“ na svíčku, květinu…
 • Uspořádání stolů a polic je takové, aby vytvářelo zákoutí
 • Kuchyňka vybavená praktickými věcmi a funkčními domácími spotřebiči
 • Pomůcky takové, které děti využívají nebo aktuálně používají, odpovídající Montes. filozofii a jsou umístěny v policích z leva doprava dle obtížnosti od jednoduchého ke složitému
 • Používaný materiál: vztahuje se k realitě, je co nejvíce křehký, je atraktivní, estetický, čistý, kompletní, velikost je přizpůsobena dětem, má odpovídat věku dítěte, musí být ohraničený (podnos, podložka, kobereček)

6-12 let (první a druhé trojročí)

 • Všechno, co děti potřebují, je v dosahu a děti vědí, kde to najdou
 • Všechno, na co děti potřebují vidět, je v jejich zorném úhlu
 • Ve třídě je v co největší míře jen tolik věcí a takové, které se používají nebo jsou aktuální
 • Je tam místo na setkávání – koberec (komunitní kruh), „hezké místo“ na svíčku, květinu…
 • Učitelské místo – na vhodném místě dle principů Montessori
 • Uspořádání stolů a polic je takové, aby vytvářelo zákoutí
 • Místo pro návštěvy
 • Pomůcky, které děti používají nebo aktuálně používají, odpovídají Montessori principům nebo je učitel uzná za potřebné
 • K dispozici je odborná literatura (slovníky, tabulky, notebook, atlasy, encyklopedie…)

12-15 let (třetí trojročí)

 • Všechno, co děti potřebují, je v dosahu a děti vědí, kde to najdou
 • Ve třídě je v co největší míře jen tolik věcí a takové, které se používají nebo jsou aktuální
 • Je tam místo na setkávání – koberec
 • „Hezké místo“ na svíčku, květinu
 • Učitelské místo
 • Místo pro návštěvy
 • Uspořádání stolů a polic je takové, aby děti měly možnost komunikace a vzájemné spolupráce, zároveň aby mohly pracovat individuálně
 • K dispozici mají děti odbornou literaturu na všechny předměty, slovníky, tabulky, notebook, atlasy, encyklopedie

Organizace výuky

1-3 roky

Program Bezinka pro nejmenší nabízí rodičům seznámení s principy Montessori pedagogiky a jejich přenesením do každodenního života. Rodiče budou mít možnost stát se pozorovatelem svého dítěte, porozumět a využívat senzitivní fáze v jeho vývoji a získat informace, jak připravit prostředí pro rozvoj jeho nezávislosti. V Prachaticích na ZŠ Národní nabízíme program pro děti od 1 roku do 3 let a jejich rodiče a to 1krát týdně dvě hodiny.

Cílem je:

 • naučit rodiče porozumět vývojové cestě dítěte na základě pozorování
 • posilovat rodičovské kompetence, důvěřovat vlastním rozhodnutím a vlastnímu jednání
 • naučit se důvěřovat činnosti dětí
 • poskytnout pomoc pro vlastní rodičovskou sebereflexi
 • umožnit dětem samostatnou činnost v prostředí, které zohledňuje jejich individuální potřeby
 • sledovat vznikající vazby mezi dětmi a prostřednictvím zdvořilostních lekcí učit děti sociálním dovednostem
 • povzbuzovat a podněcovat vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi

K naplnění těchto cílů bude využíváno připravené prostředí a vedení programu vyškolenou průvodkyní.

 

3 – 6 let (nulté trojročí)

Cílem je podpořit dítě

 1. v rozvoji jeho osobnosti
 • v samostatnosti a sebeobsluze
 • ve smyslu pro povinnost (pravidelná činnost)
 • v rozvoji vůle při dokončování činností, trpělivosti
 • v orientaci ve svých věcech, dodržování řádu a pořádku – budování vnitřní jistoty
 • rozvoj sebeovládání
 • v rozvoji sebedůvěry a posilování sebevědomí
 • v rozvoji sociálního učení

 

 1. v rozvoji psychických procesů

- v koncentraci pozornosti

- vytrvalosti

- myšlení

- řeči a slovní zásoby

- paměti

 

 1. v pohybovém rozvoji

- hrubé a jemné motoriky

- koordinace pohybu

- kontroly pohybu

- koordinace oko – ruka

Využíváme senzitivního období dětí, děti si mohou vybírat dle své chuti práci, kde, kdy a s kým budou na čem pracovat.

V co největší míře se dětem nabízíme:

 1. Volná práce

= můžeš pracovat, na čem chceš, ale nějakou práci si vybrat musíš

= zásadně neruším ostatní (pokud neumíš být u této práce tiše, vyberu Ti práci sama), neničím pomůcky

= volná práce není plýtvání časem a energií – na to dohlíží průvodce

 1. Prezentace

= náznak činnosti, na kterou se dítě namotivuje, a ono pak už může pracovat samo

= uplatňuje se u všech pomůcek

 1. c) Zdvořilostní lekce

     = ukázka správného chování, respektování druhého

 

 • Co nejvíce využíváme dnů v terénu, školní zahrady, projektových dnů
 • Samozřejmostí je režim odpočinkový

Praktický život – napomáhá dítěti k samostatnosti a nezávislosti

- cvičení péče o vlastní osobu (mytí rukou, zavazování, zapínání, příprava svačinky…)

- cvičení péče o okolí (mytí nádobí, péče o květiny, zametání, utírání, péče o venkovní prostory, …)

- cvičení péče o druhé (pomoc druhému, umět se postarat např. o zvířátko…)

- cvičení sociálních vztahů = zdvořilostí lekce (cvičení zaměřené na vytváření soc. kontaktů ve společnosti – poděkovat, pozdravit, poprosit, řešení konfliktů…

- cvičení ticha (každé dítě by mělo být schopné udržet kontrolu nad svým tělem) a chůze po linii (celé tělo je koordinované, ladné)

 

Smyslová výchova – rozvíjí všechny smysly

- Procvičování a zdokonalování smyslů, prohlubování smyslového vnímání = cesta „od uchopení k pochopení“-  Činorodý materiál na rozlišování rozměrů, barev, tvarů, struktur, povrchů, váhy, zvuků, vůní

Jazyková výchova – dítě objevuje nové cesty, jak se začlenit do světa a používat ho, čtením získává nové vědomosti

 1. Nepřímá příprava pro čtení a psaní - mluvený jazyk (zdvořilostní lekce, pojmenování osob, věcí, vlastností a činností, prostředí kolem dítěte, otázky, vyjadřování emocí, pravidla pro povídání ve skupině, básničky, lidová slovesnost, čtení příběhů, zvukové hry, prezentace vlastní práce, ocenění práce druhých, dějový sled, kalendář, význam slov …)
 2. Příprava na psaní a čtení – výtvarné kreativní aktivity, hmatová písmena, psaní písmen, kovové tvary – obkreslování, šrafování, kombinování, abeceda…
 3. Psaní - nácvik špetkového úchopu, správného držení tužky, uvolňování ruky, grafomotorická cvičení, psaní na papír do linek
 4. První čtení – fonetických slov (přiřazování slov k předmětům), čtení slov s háčkovými písmeny a dlouhými samohláskami, čtení slov s fonogramy
 5. Čtení od slova k větě – čtení slov v prostředí, třínožkové karty, velká písmena, čtení vět
 6. Slovní druhy - funkce slov (symboly, čtení dalších slov)
 7. Stavba věty

 

Matematika – učí dítě přemýšlení, abstrakci, diferenciaci, vztahům …

 1. První počítání – 1 až 10
 2. Seznámení s desítkovou soustavou
 3. Počítání do 1000 lineárně
 4. Matematické operace se zlatými perlami
 5. Matematické operace v oboru čísel 1 – 100
 6. Matematické operace v oboru čísel 1 – 1 000 000
 7. Zlomky jako smyslový zážitek
 • využití smyslových Montessori pomůcek pro matematiku
 • opakování matematiky v praktických situacích

Věda, umění, tvoření – jde o rozsáhlý koncept, který se neustále rozvíjí, tak jak se vyvíjí společnost

= člověk, svět, příroda, kultura, život…

„dítě objevitel – chce a potřebuje svět objevovat“

 • V průběhu roku se v tematických celcích prolínají činnosti ze všech oblastí
 • Důležitá je: - celistvost a propojení

                     - připravené prostředí – velké množství mat. ze všech oblastí + modely, obrázky, později grafické záznamy

 

6 – 9 let – první trojročí

Cílem je maximálně využít potenciálu dětí, respektovat jejich individuální potřeby, naučit je práci rozvrhovat a plánovat a připravit na další trojročí.

 

 • Děti nemají plány dané učitelem, postupně se ale cíleně učí plánovat, vědí, jakou práci je potřeba udělat, čemu je potřeba se věnovat, učí se práci si rozvrhnout
 • V co největší míře se zohledňuje zájem dítěte, děti si mohou vybírat kde, kdy, s kým a na čem budou pracovat – viz ŠVP pro Montessori
 • Cíleně učit děti, že jsou činnosti, které nebaví, nevyberou si, nejdou jim, ale musí se udělat tak, aby přechod do 2. trojročí děti bez problému zvládly
 • V co největší míře se dětem nabízí:
 1. Volná práce

= můžeš, pracovat na čem chceš, ale nějakou práci si vybrat musíš

= diskutabilní způsob trávení času dítě konzultuje s učitelem (mohu si číst, když jsem za celý den ještě nic neudělal?)

= zásadně neruším ostatní (pokud neumíš být u této práce tiše, vyberu Ti práci sama)

= volná práce neznamená plýtvat časem a energií – na to dohlíží učitel

 1. Klíčové lekce

= náznak činnosti, na kterou se dítě namotivuje a ono pak už může pracovat samo

 1. Celistvé bloky

= nerušená práce 90 minut v kuse – (podle možností rozvrhu)

 • Co nejvíce z toho, co děti dělají na pomůckách, si zapisují do i sešitů
 • Lze, ale nemusí se používat pracovní sešity a pracovní listy,
 • Na pracovní listy a pracovní sešity je v co největší míře dostupná zpětná kontrola
 • Propojuje se výuka v obou prvních trojročích
 • Propojuje se výuka s ostatními trojročími včetně nultého trojročí - od druhého pololetí chodí na návštěvu do prvního trojročí předškoláci
 • Co nejvíce se využívá dnů v terénu

 

Kosmická výchova

 • Využívají se velké a malé kosmické příběhy, klíčové lekce, malé projekty dětí
 • Témata ostatních předmětů se propojují s tématy KV
 • Využívá se propojování se i s jinými ročníky – hledat odpovědi na otázky, poprosit o pomoc staršího žáka
 • cvičení péče o okolí (mytí nádobí, péče o květiny, zametání, utírání, péče o zahradu a venkovní prostory, …)

 

Český jazyk

 • Využívá se toho, že děti umí psát na psaní vlastních textů, úvah a zamyšlení
 • Děti chodí číst dětem z nultého trojročí
 • Je zaveden sešit na Poučky, kam si děti zapisují pravidla. Sešit s dětmi půjde do dalšího trojročí. Je pro ně vodítkem, když zapomenou pravidlo. Ze sešitu si novou látku také mohou opsat od kamaráda, když byly nemocné

Matematika

 • Pro rozšíření matematických znalostí a dovedností můžeme využít i jiných než Montessori materiálů
 • Je zaveden sešit na Poučky – viz výše

Cizí jazyk

k výuce se využívá v co největší možní míře témat z kosmické výchovy

Další

 • Děti si formou deníku zapisují, na čem pracovaly, zapisuje se do deníku, který si děti přinesou z nultého trojročí a pokračují v něm
 • Děti si přinesou z nultého trojročí portfolia, do kterých si zakládají práci po celou školní docházku
 • Domácí úkoly – viz ŠVP
 • Jednou za měsíc nebo po uvážení za jinou, ale pravidelnou dobu, si průvodce s dítětem pohovoří o jeho pokrocích v učení a dalších plánech
 • Zařazení předškoláků k jednotlivým učitelům prvního trojročí konzultují učitelé s průvodcem nultého trojročí

 

9 – 12 let – druhé trojročí

Cílem je maximálně využít potenciálu dětí, respektovat jejich individuální potřeby a připravit na další trojročí.

 • Děti mají měsíční plány. Ty jsou pravidelně na začátku měsíce zasílané rodičům a dětem, ve třídě jsou na viditelném místě
 • Měsíční plány jsou na všechny hlavní předměty, tedy český jazyk, matematika, kosmická výchova, angličtina, v případě 6. ročníku člověk a společnost, člověk a příroda
 • Dítě se může dohodnout na individuální změně plánu
 • Děti mají k dispozici i roční plány, případně plány pro celé trojročí, které visí ve třídě
 • Děti pravidelně zapisují do deníčků či jakýmkoliv jiným způsobem zaznamenávají, na čem v daný den (týden) pracovaly
 • V co největší míře se dětem nabízí:
 1. Volná práce

= můžeš pracovat, na čem chceš, ale nějakou práci si vybrat musíš

= diskutabilní způsob trávení času dítě konzultuje s učitelem (mohu si číst, když jsem za celý den ještě nic neudělal?)

= zásadně neruším ostatní (pokud neumíš být u této práce tiše, vyberu ti práci sama)

= volná práce není plýtvání časem a energií – na to dohlíží učitel

 1. Klíčové lekce

= náznak činnosti, na kterou se dítě namotivuje a ono pak už může pracovat samo

 1. Celistvé bloky

= nerušená práce 90 minut v kuse (podle možností rozvrhu)

 • všechno, co děti dělají na pomůckách, si zapisují do i sešitů
 • Lze, ale nemusí se používat pracovní sešity a pracovní listy,
 • Na pracovní listy a pracovní sešity je v co největší míře dostupná kontrola
 • Propojujeme výuku v obou trojročích
 • Využíváme prezentace nové látky dětmi (za účasti a kontroly učitele)
 • Co nejvíce využíváme dnů v terénu
 • Od 5. ročníku děti vytvářejí závěrečné ročníkové práce

 

Kosmická výchova

 • Uplatňujeme velké, malé kosmické příběhy, klíčové lekce, malé projekty dětí
 • Pracujeme s tématy kosmických příběhů v ucelených celcích, kdy se:
 1. Stanoví základní otázky, na které děti musí znát odpovědi – otázky odpovídají výstupu v ŠVP
 2. Stanoví pro děti dostatečný prostor na výběr podtémat k prezentacím, volné práci s pomůckami, mapami, klíčové lekce, malé příběhy, atlasy, encyklopedie
 3. Témata se zpracovávají jakoukoliv vhodnou formou (knihy, pexesa, vlastní pracovní listy, prezentace, projekty atd.)
 4. Záměrně se děti učí vyhledávat informace v literatuře, zaznamenávat informace z krátkého videa, prezentovat ostatním, co jsi přečetl, viděl
 5. Využíváme možností jít se někam zeptat – do jiných tříd, jiných učitelů, odborníků ze školy
 6. Na závěr tématu si děti napíší kontrolní práci
 7. cvičení péče o okolí (mytí nádobí, péče o květiny, zametání, utírání, péče o zahradu a venkovní prostory, …)

Člověk a společnost, Člověk a příroda

Dějepis je základem pro výuku literatury, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu a v co největší míře i fyziky a chemie.

Český jazyk

 • témata z kosmické výchovy, ČaS, ČaP se prolínají do předmětu český jazyk a cizí jazyk
 • Využíváme sešitu na Poučky z 1. trojročí, kam si děti zapisují pravidla

Matematika

 • Dle uvážení doplňujeme Montessori matematiku čímkoliv dalším, co učitel považuje za zajímavé, důležité, potřebné pro děti (matematika Hejný, pracovní listy, jiné než Montessori pomůcky)
 • Využíváme sešitu Poučky z 1. trojročí

Cizí jazyk

 • K výuce využíváme v co největší možní míře témat kosmické výchovy a předmětů ČaS, ČaP

Další

 • Děti svoji denní (týdenní) práci zaznamenávají do deníku
 • Rodiče jsou formou týdenní zprávy, deníku dítěte a bakalářů informování o tom, co se ve škole dělá a jak to dítěti jde
 • Domácí úkoly – viz Švp
 • Jednou za měsíc nebo po uvážení za jinou, ale pravidelnou dobu si průvodce s dítětem pohovoří o jeho pokrocích v učení a dalších plánech

12 – 15 let – třetí trojročí

 1. a 8. ročník
 • Děti mají dlouhodobé (cca měsíční) plány. Ty jsou pravidelně (většinou na začátku měsíce) zasílané rodičům a dětem, ve třídě jsou na viditelném místě
 • Měsíční plány jsou na všechny hlavní předměty, tedy český jazyk, matematika, člověk a společnost, člověk a příroda
 • Dítě se může dohodnout na individuální změně plánu
 • Děti mají k dispozici i roční plány, případně plán na celé trojročí
 • Pokud jsou děti zvyklé z předchozího trojročí zapisovat do deníků, pokračují v tom (nejsou zvyklé současné děti – zapisování bylo zavedeno později)
 • V co největší míře se dětem nabízí:
 • Volná práce

= můžeš pracovat, na čem chceš, ale nějakou práci si vybrat musíš

= diskutabilní způsob trávení času dítě konzultuje s učitelem (mohu si číst, když jsem ještě nic neudělal?)

= zásadně neruším ostatní (pokud neumíš být u této práce tiše, vyberu ti práci sama)

= volná práce není plýtvání časem a energií – na to dohlíží a za to odpovídá učitel

 • Všechno, co děti dělají, si zapisují do sešitů – vytvářejí si „učebnice“
 • Lze, ale nemusí se používat pracovní sešity a pracovní listy,
 • Na pracovní listy a pracovní sešity je v co největší míře dostupná kontrola
 • Využívají se připravené prezentace dětí a následné diskuse nad tématy
 • Využívá se prezentace nové látky dětmi (za účasti a kontroly učitele)
 • Děti vytvářejí závěrečné ročníkové práce (tématem může být i prezentace pro mladší děti či manuální činnost)
 • Prioritou dětí v 7. a 8. ročníku je předmět výchova k povolání

Člověk a společnost, Člověk a příroda

 • Dějepis je základem pro výuku literatury, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu a v co největší míře i fyziky a chemie.

Výchova k volbě povolání

 • Děti se podílejí na úklidu Montessori patra, zahrady, atria, vaří, vyučují a pečují o mladší děti

Český jazyk

 • Využívá se sešitu na Poučky z 1. a 2. trojročí, kam si děti zapisují pravidla

Matematika

 • Dle uvážení přidáváme do Montessori matematiky cokoliv dalšího, co učitel považuje za zajímavé, důležité, potřebné pro děti, ale prioritou je seznámení se s Montessori matematickými postupy
 • Využíváme sešitu na Poučky

Cizí jazyk

K výuce se využívá v co největší možní míře témat předmětů ČaS, ČaP

Další

 • Rodiče jsou formou týdenní zprávy, (deníku dítěte) a Bakalářů informování o tom, co se ve škole dělá a jak to dítěti jde
 • Domácí úkoly = práce na projektech, pravidelná příprava na předměty, opakování
 • Jednou za měsíc nebo po uvážení za jinou, ale pravidelnou dobu si průvodce s dítětem pohovoří o jeho pokrocích v učení a dalších plánech

 

9.ročník

 

 • Prostředí a výuka téměř shodná s běžnou třídou

Do přijímacích zkoušek – soustředěná příprava na přijímací zkoušky

Po přijímacích zkouškách - všeobecně prospěšné práce pro školu, veřejnost, pomoc s výukou a péčí o mladších děti

 

Ve všech trojročích a ročnících se pohybuje anglicky mluvící asistent, děti mají možnost s ním pravidelně alespoň 3 x v týdnu pracovat.

 

  

Hodnocení v ZŠ

 • V průběhu roku se písemné práce hodnotí slovně, chyby se označují na konci řádku tak, aby si je žák našel sám (učitel individuálně zhodnotí, jaké chyby, v jakém ročníku konkrétnímu dítěti bude označovat)
 • V co největší míře využíváme okamžité kontroly po napsání kontrolní práce
 • Každou práci je možné si opravit
 • Hodnocení se zapisuje do Bakalářů
 • Do Bakalářů se zapisuje cokoliv, z čeho může rodič poznat, jak se dítěti daří a jak pracuje
 • Značky v Bakalářích: X = dítě práci doneslo, udělalo

X + hodnocení = dítě práci napsalo, udělalo, doneslo a ta je hodnocena slovně nebo procenty

% - do bakalářů lze nastavit hodnocení procenty

U – dítě práci neudělalo, nepřineslo, „ublajzlo se“ na ni

N – dítě práci nedělalo – byla pro jiný ročník nebo z jiného důvodu

A – dítě chybělo

 • Důležité hodnocené písemné práce (čtvrtletní, pololetní, závěrečné, tematické…) ze všech hlavních předmětů (Čj, M, KV, Cj, ČaP, ČaS) (minimálně 2 práce z každého předmětu za 1 školní rok) jsou zakládány po celou dobu školní docházky žáka. Před ukončením školní docházky jsou žákovi předány.
 • Hodnocení se nepřevádí na známky
 • Každý učitel si dělá své záznamy, ze kterých pozná, co dítě dělalo, jak, atd. a je z nich kdykoliv schopen sdělit informace o práci dítěte
 • Kontrolní práce se dětem nedávají domů – rodiče mají možnost přijít se na ně podívat do školy, dítě může případně kontrolku rodičům vyfotit
 • Každou práci je možné po dohodě opravit
 • Učitel píše každý týden týdenní zprávu a posílá ji rodičům
 • Dvakrát ročně děti píší sebehodnocení
 • Učitel musí umět v případě přestupu žáka na jinou školu a na její žádost slovní hodnocení převést na známky

 

 Bližší informace na: www.narodka.cz/montessori.html

 

webdesign by Lewest.cz