O nás

Máte-li se rozhodnout, potřebujete mít si z čeho vybrat. Svobodná volba a možnost výběru je základní myšlenkou demokracie. Jako si vybíráme svého kadeřníka, svého lékaře, co budeme jíst, co číst, vybíráme si i způsob života pro sebe. Máme-li děti, vybíráme pro ně to správné školské zařízení, ten správný způsob výuky a výchovy.

Nové video o Montessori (duben 2019):

My nabízíme Montessori pedagogiku.

Není to pedagogika jediná ani nejlepší ze všech.  Je to jedna z možností k výběru.

Montessori třídy na Základní škole Národní v Prachaticích jsou součástí této školy. Škola Národní tedy nabízí třídy "klasické" a třídy Montessori. Výuka v Montessori třídách podléhá ŠVP školy, penzum učiva je tedy ve všech ročnících stejné, ať jde o třídy běžné či třídy s Montessori výukou. Děti se budou tímto způsobem vzdělávat celý první stupeň, poté budou přecházet na druhý stupeň či víceletá gymnázia.

Děti v těchto třídách dochází ke stejnému cíli jinou cestou. Učí se například v tzv. blocích, hodnoceny jsou slovně s důrazem na sebehodnocení, pracují především projektově, svou práci si často vybírají samy. 

                                               

 

Co umí?

Umí si věci zařídit, zeptat se, když neví, sehnat odpovědi na otázky. Ví, kde najdou pomoc, když potřebují. Umí si naplánovat práci, pracují, protože je to baví nebo protože je to potřeba udělat, tedy ne kvůli známce. Dokáží se rozhodnout, co potřebují udělat, dokážou si zadat domácí úkoly. Umí perfektně vyjádřit svůj názor, povídat na daná témata, sehnat a utřídit informace. Hodně čtou, protože čtou, co je baví. Umí diskutovat a přemýšlet o problémech. Umí pracovat samy, ve dvojici i v kolektivu, protože to zažívají denně mnohokrát. Umí se dohodnout nebo alespoň hledají způsoby, jak to udělat.

 

Montessori průvodce

Vážení rodiče a příznivci Montessori pedagogiky,

dostává se vám do rukou průvodce po Montessori vzdělávání v Prachaticích, ve kterém najdete informace, které by se vám mohly hodit při rozhodování, zda pro své dítě a vaši rodinu tento systém vzdělávání zvolit.

Základní škola Prachatice, Národní 1018 nabízí Montessori systém vzdělávání pro děti od 1 roku. Pokud se o něj zajímáte, pročtěte si, prosím, pečlivě celý informační materiál.

Montessori v Prachaticích existuje od roku 2008, Na ZŠ Národní pak od roku 2013. Ve školním roce 2018/2019 se v Montessori pohybuje přes 100 dětí.

Průvodci – učitelé a asistenti - se stále vzdělávají, jezdí na konzultace do jiných škol, funguje to také opačně, i k nám se jezdí zájemci inspirovat. Jsme propojeni s Montessori společností ČR, někteří naši učitelé jsou zároveň lektory této společnosti. Všichni učitelé mají, nebo v nejbližší době nastoupí na kurz Montessori. Stále hledáme nové informace, nejideálnější cestu pro děti, učitele i rodiče.  

 

Děti ve věku 1 – 3 roky

Pro tuto věkovou skupinu nabízíme zájmový útvar Bezinka pro nejmenší. Děti s rodiči ho mohou navštěvovat každý pátek od 9:00 do 11:00 (od října do května). Setkávají se v Montessori připraveném prostředí a pod dohledem průvodkyně se seznamují s Montessori pomůckami vhodnými pro daný věk. Součástí setkání je příprava svačinky a další činnosti vedoucí k samostatnosti dítěte, dále společná práce, nechybí ani práce s tichem, cvičení koncentrace a celkové zklidňování dětí.

Za tento zájmový útvar je vybírána úplata.

Podrobnější informace vám podá Jana Jakubcová na telefonním čísle: 724 486 287

 

Děti ve věku 3 – 6 let

Dětská skupina je pro 20 dětí od ukončeného třetího roku věku otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00. Starají se o ně tři vyškolené průvodkyně. Děti využívají denní místnost s Montessori pomůckami, knihami, tvořivým a výtvarným materiálem, didaktickými hrami. Plně vybavená kuchyňka je přizpůsobena dětské výšce, děti zde dopřipravují svačiny, vaří, pečou. V rámci denního programu rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku, učí se spolupráci, rozvíjejí jazykové schopností, smysl pro následnost, řád i pořádek, trénují matematickou představivost a soustředěnost. K odpolednímu odpočinku slouží „spinkárna“, kde má každé dítě své místo, matraci, lůžkoviny si přináší vlastní, na které je zvyklé. Na obědy děti docházejí do školní jídelny, kde je pro ně speciálně upravený koutek, tady se dětí učí pravidlům prostředí jídelny a sebeobsluhy v odlišném prostředí. Každý den alespoň dvě hodiny dopoledne tráví téměř za každého počasí venku. Podle možností využívají v dopoledních i odpoledních hodinách přírodní zahradu, která přímo navazuje na denní místnost. V klidovém čase odpočinku mladších dětí se dvě průvodkyně věnují předškolním dětem, ve třídě probíhá formou her a prací s Montessori pomůckami příprava na školu. Nedílnou součástí denního režimu je půlhodina angličtiny s rodilou mluvčí. Dětská skupina již několik let spolupracuje s Domovem Matky Vojtěchy, děti tam pravidelně docházejí a mají společný program s klienty. Jeden pátek v měsíci tráví děti celé dopoledne v terénu. Největší důraz klademe na respektování, sebeobsluhu dětí, dodržování pravidel, zklidňování, prodlužování doby koncentrace. Tento přístup posiluje dítě v jeho samostatnosti a nezávislosti. Má pocit důležitosti a možnosti zlepšovat své schopnosti. To vše vede k budování zdravého sebevědomí a sebejistoty.  Předškolní děti navštěvují od pololetí první ročník v Montessori třídách, přirozeně se tak připravují na přechod do školy ve stejné budově a patře.

Organizace dne:

7:00 – 8:10 – práce s pomůckami, nabídka tvoření dle tématu

8:10 – 8:40 – AJ s rodilou mluvčí

8:45 – 9:15 – dopolední svačina

9:20 – 10:00 – společné aktivity

10:05 – 12:00 – volná hra venku

12:05 – 13:00 – oběd

13:05 – 13:30 – četba pohádky ve „spinkárně“

13:35 – 14:30 – odpočinek ml. dětí, předškoláci – příprava na školu

14:35 – 15:00 – odpolední svačina

15:05 – 16:00 – práce s pomůckami, volná hra, odchod dětí

Díky tomu, že jsou děti z Dětské skupiny na stejném patře jako školáci, mohou pravidelně spolupracovat na společných projektech se školáky. Aktivně se zúčastňují i kulturních akcí, které na Montessori patře pořádáme.

Cena: 1 800,- Kč/měsíc + obědy (v ceně jsou zahrnuty veškeré jednodenní akce, doprava, návštěvy divadel, výstav, kina apod.)

Podrobnější informace vám podá Petra Prixová na telefonním čísle: 606 144 427

 

 

Principy Montessori vzdělávání v Prachaticích

Děti se učí jednotlivě či ve skupinkách, s učitelem nebo spolužákem – stejně starým, starším nebo mladším, s pomůckou nebo pracovním listem, s odbornou literaturou přiměřenou věku či s internetem – vše podle volby dítěte. Učitel ve třídě působí především jako průvodce a pozorovatel potřeb dětí. Ve třídách jsou k dispozici kromě pomůcek a pracovních sešitů i různé učebnice, se kterými mohou pracovat. Vedeme děti k samostatnosti, ke schopnosti sám se rozhodovat a za své rozhodnutí nést odpovědnost, rozvrhnout si čas, dále k umění sdělit a obhájit svůj názor a své výsledky. Práci si mohou děti vybrat, vybranou práci ale musí dokončit a danou problematiku dle svých možností ovládat. Práce s chybou je nedílnou součástí Montessori vzdělávání, pomůcky a pracovní listy proto většinou obsahují sebekontrolu. Děti pracují také projektově, učí se spolupracovat ve skupinách, představovat své projekty před třídou. Od páté třídy jsou zavedeny závěrečné ročníkové práce. Výuka probíhá v 90minutových blocích, během nichž se žáci v maximální míře věnují volné práci. V rámci bloku mohou svačit, volně si dojít na WC, jít do jiné třídy na prezentaci jiného ročníku. Všechny děti mají přehled, jaké prezentace v daném týdnu probíhají v jakých třídách a mají možnost je navštívit. Hodnocení probíhá v pololetí a na konci roku slovně, v průběhu školního roku píší děti opakovací a závěrečné práce, ve kterých jim učitel smluvenou značkou označí chyby. Velký důraz klademe na slovní i písemné sebehodnocení. Výuka je vhodná pro většinu dětí, každý má možnost pracovat podle svého tempa.

Montessori vzdělávání stojí na třech hlavních pilířích  - nedílných součástech: žák, učitel, rodič. Spolupráce a společný zájem je nezbytným předpokladem dobrého fungování. Samozřejmá je tak větší spolupráce s rodiči, častější komunikace.

Na dodržování výše zmíněných principů klademe důraz ve všech třídách a ročnících, ale i v dětské skupině.

 

První trojročí (1. – 3. ročník základní školy)

Dvě třídy prvního trojročí nabízejí vzdělávání celkem 42 žákům. Každý rok přijímáme 14 prvňáků, které rozdělujeme do dvou tříd. V každé třídě je tedy 7 prvňáků, 7 druháků a 7 třeťáků. Děti tak projdou fází nejmladšího, prostředního i nejstaršího ve třídě. Učebny jsou vybaveny Montessori pomůckami, knihami, encyklopediemi, mapami a (nejen) didaktickými hrami. Učitel působí jako průvodce, práci, pomůcky a pracovní listy dětem pouze nabízí a doporučuje. Podle potřeby udílí tzv. klíčové lekce, kde mají děti možnost vyslechnout výklad učitele a probíranou látku lépe pochopit. Stěžejním předmětem je kosmická výchova (kombinace základních předmětů - prvouka, vlastivěda, přírodověda, člověk a svět práce, hudební a výtvarná výchova), ve které děti poznávají svět kolem nás. Tento předmět přirozeně doplňují všechny ostatní předměty. Obě třídy spolupracují na různých projektech a akcích, mnohdy probíhá i spolupráce s dětskou skupinou a staršími žáky. Po třetí třídě děti přecházejí do druhého dvojročí k jiné učitelce.

 

Druhé dvojročí a spolupracující šestá třída (4. – 6. ročník základní školy)

S přibývajícími lety fungování Montesssori vzdělávání v Prachaticích budeme i pro tuto věkovou skupinu nabízet dvě paralelní třídy pro 42 žáků. Setkávají se tak děti 4. – 6. ročníku, čtvrťáci a páťáci pracují společně ve dvou třídách, šesťáci s nimi rozděleni spolupracují, nebo v závislosti na probíraném učivu tvoří samostatnou společnou třídu. Jedná se především o fyziku, chemii, zeměpis, dějepis apod. Od šestého ročníku také dochází k maximálnímu prolínání předmětů, které byly dříve nazývány kosmickou výchovou. Vychází se z historie a na tu je co nejvíce navázáno ostatní učivo. Žáci od šestého ročníku pracují ve velké míře samostatně, dělají si výpisky, používají encyklopedie, knihy, slovníky, ale i moderní technologie a internet.

 

Třetí dvojročí (7. – 8. ročník základní školy)

Třetí dvojročí jsou dvě spolupracující studijní skupiny pro 28 žáků. Je vedeno s maximálním ohledem na specifika věku. Dlouhodobými pozorováními bylo zjištěno, že děti v tomto věku potřebují spíše fyzickou práci než sezení v lavicích, mnohem důležitější jsou pro ně rozhovory s vrstevníky než mentorování učitele, potřebují najít samy sebe a správný vzor do budoucího života. To se může podařit mj. tak, že děti stráví co možná nejvíce času „skutečným“ životem pod vedením vhodných průvodců. Do rozvrhu je tedy zahrnuto 5 – 6 hodin týdně praktických činností. Děti navštěvují nejrůznější zaměstnání, firmy, podniky, farmy. Pozorují, pracují a snaží se vybrat pro sebe správnou cestu. Ve zbylém čase se samozřejmě věnují běžnému učivu, ale kromě toho se ještě více než v minulých letech učí diskutovat, tříbí si myšlenky, obhajují své názory, komunikují. K učení využívají jak encyklopedie, slovníky, knihy a pomůcky, tak moderní technologie a internet, jsou schopné si domluvit schůzku s odborníkem.

 

Devátý ročník

Devátý ročník je jedna třída pro 14 žáků. Děti se plně vrací zpět do lavic a věnují se poctivé přípravě na pečlivě vybranou střední školu. To jim umožnily předchozí dva roky zkoumání a objevování. Žáci pracují samostatně nebo se spolužákem. Jako zdroj informací jim slouží knihy, encyklopedie, slovníky, pomůcky, samozřejmě učitel, ale i moderní technologie a internet.

 

Rodilý mluvčí, asistentky, dny v terénu

Ve všech třídách je podle možností přítomen asistent. Každá třída má přístup k internetu a minimálně jeden počítač, který je během vyučování žákům k dispozici po dobu stanovenou po dohodě s učitelem. Dbáme na to, aby si děti nenosily práci domů, aby čas ve škole strávily efektivně a na doma jim zbylo pouze nejnutnější procvičování, např. čtení či psaní v prvním trojročí, procvičování matematiky nebo vyjmenovaných slov, event. vytváření projektů.

Dětem je po celou školní docházku k dispozici anglicky mluvící asistentka (rodilá mluvčí), výuka angličtiny začíná ve třetím ročníku, podle možností také s rodilým mluvčím.

Zhruba jednou za měsíc tráví děti den v terénu s odborníkem na venkovní aktivity. Mimo tyto vycházky se snažíme s dětmi trávit pobytem venku v ideálním případě jeden den v týdnu. Jedná se o vycházky do přírody, exkurze, výlety, divadla, výstavy, zajímavé akce, návštěvy povolání rodičů apod. Podle možností pořádáme adaptační kurz. Spolupracujeme se Správou NP Šumava.

Rodiče se podílí na nadstandardním vybavení tříd, asistentkách, rodilém mluvčím a odbornících příspěvkem 600,- Kč/měsíc do z.s. Bezinka – Montessori škola.

Podrobnější informace vám podá:

Dagmar Kozlová na telefonním čísle: 728 730 762

Martina Zíková na telefonním čísle: 776 321 638

 

Monteklub

Monteklub je zájmový útvar, ve kterém mají (nejen) Montessori žáci možnost prohlubovat a upevňovat si své znalosti a dovednosti. Je to čas, kdy mohou pracovat na projektech, využívat didaktické hry, věnovat se čtenářským dílnám, uskutečnit třídnické hodiny apod. Je to čas trávený společně, dává možnost k rozhovorům, řešením problémů, jenom v důvěrném prostředí se mohou děti cítit bezpečně. Doporučujeme, aby se každodenní Monteklub stal nedílnou součástí volného času všech Montessori dětí. 

Za tento zájmový útvar je podle potřeby vybírána úplata.

 

Organizace výuky v Montessori třídách

  1. blok: 8:00 – 9:30

přestávka: 9:30 – 10:00

  1. blok: 10:00 – 11:40

oběd + pobyt venku: 11:40 – 12:30

  1. blok + Monteklub (podle ročníku): 12:30 – 14:00
  2. blok (pro vyšší ročníky): 14:15 – 15:00

 

Spolupráce školy a rodiny

Montessori vzdělávání není jediné ani nejlepší.  Věříme a děláme vše pro to, aby z dětí vyrostli zdravě sebevědomí dospělí s vlastním názorem, který umí kultivovaným způsobem obhájit. Pracujeme na tom, aby se děti uměly samy rozhodovat, zeptat se, poradit si, když si neví rady a za svým rozhodnutím si stát, aby uměly dokončit i méně zajímavou práci, byly si vědomy, že jsou povinnosti, které je nutné udělat, i když nejsou atraktivní, zvládly si rozvrhnout čas a především, aby byly v životě šťastné a spokojené, ať už budou dělat cokoliv. Nevychováváme děti k tomu, aby byly poslušné, udělaly a naučily se, co se jim řekne. Taková výchova se v době puberty často vymkne. Od začátku s dětmi jednáme jako s partnery, na úrovni přiměřené jejich vývoji s nimi komunikujeme, dostávají naši důvěru, že věci zvládnou. Poznali jsme, že děti zvládnou mnohem víc, než si jejich rodiče i my sami myslíme. Pokud mají dobře připravené prostředí, vnímavého průvodce, dostatek svobody, ale i jasné hranice, dokážou velké věci. Vychováváme děti pro současnou společnost. To se nepovede bez práce celé rodiny. Proto Montessori vyžaduje i spolupráci a odpovědnost rodičů a to jistě není pro každého. Pro nikoho ze zúčastněných – dítě, učitel, rodič – to není jednoduchá cesta, ale právě to nás na tom baví nejvíce. Pokud máte odhodlání, pevnou vůli a odvahu, pojďte se bavit s námi!

Všechny Montessori třídy i dětskou skupinu je možno po předchozí domluvě kdykoliv navštívit. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Čím přesnější informace budete mít, tím jednodušší pro vás zodpovědné rozhodování o vzdělávání vašeho dítěte bude.

 

Bližší informace na: www.narodka.cz/montessori.html

 

webdesign by Lewest.cz