Vznik školy:
Rozhodnutí o stavbě třetí základní školy v Prachaticích padlo v roce 1984. Jako místo výstavby byla vybrána okrajová část města pod Šibeničním vrchem. V této lokalitě započala již v sedmdesátých letech mohutná výstavba nového sídliště, které se mělo v budoucnu rozrůst v největší městskou část za hradbami starého města. Toto soustředění obyvatelstva s množstvím malých dětí skýtalo předpoklad dobrého zázemí pro naplně-nost budoucích tříd základní školy. 17.října 1984 bylo vydáno stavební povolení MěNV v Prachaticích a historie nové 22-třídní školy mohla začít psát své první stránky. Stavbu prováděly Pozemní stavby České Budějovice. V kopcovitém terénu bývalého vojenského cvičiště se pomalu začaly objevovat základy a celá stavba byla dokončena v roce 1990. V září tohoto roku škola poprvé přivítala žáky, tehdy jich bylo 623.

Ve školním roce 2014/2015 proběhla ve škole velká rekonstrukce opláštění budovy a výměna oken.

Popis budovy:
Pavilon A je určen pro třídy I. stupně a oddělení školní družiny. V průběhu let zde byla vybudována učebna německého jazyka, hudební, dramatické a výtvarné výchovy a také malá počítačová učebna určená především pro výuku reedukace. V současné době je v přízemí tohoto pavilonu umístěno Centrum volného času , které je využíváno především pro děti ze sídliště, a ty zde mohou smysluplně trávit volný čas při organizované i neorganizované zájmové činnosti.
V pavilonu C, rovněž třípatrovém, sídlí třídy II. stupně a jsou v něm odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, jazyků a později byly zřízeny i specializované učebny zeměpisu a dějepisu a občanské výchovy.
Pavilony A a C jsou propojeny částí B. V jejím přízemí jsou šatny a v patře pak míst-nosti vedení školy, sborovny a kancelář. Kolmo k těmto třem pavilonům je postaven čtvrtý, označený D, kde jsou kromě učebny výpočetní techniky, výtvarné a hudební výchovy, multimediální učebny, školního klubu i dvě tělocvičny a celé sportovní zázemí s kabinetem a šatnami a také dětské oddělení městské knihovny.
V přízemí "déčka" se nacházejí školní dílny, cvičná kuchyně, údržbářská dílna a byt školníka. Součástí je i nově přebudovaný kinosál pro 100 diváků využívaný jako městské kino a i pro nejrůznější typy kulturních programů. Pod tělocvičnami se nachází školní kuchyně s prostornou jídelnou. Celou budovu obklopuje rozsáhlý převážně zatravněný školní pozemek s mnoha ozdobnými stromy a keři. Postupně je školní zahrada zařizována pro rekreačně oddychovou činnost žáků. V horní části areálu bylo postupně dobudováno školní hřiště s běžeckou dráhou a fotbalovým hřištěm, které je v době mimo výuku přístupné veřejnosti. V roce 2008 bylo hřiště zrekonstruováno a vybaveno umělým povrchem.

 

webdesign by Lewest.cz